Your Company

Köp & Sälj

Här finner du artiklar som är till salu

Läs mer

 

Lär dig mer om fårraser

Här kan du hitta information vissa om fårraser

Läs mer

 

Om oss

Här finner du information om oss och vår styrelse.

Läs mer

Parasiter

Något kortfattat om de viktigaste parasiterna och deras påverkan på får:
A. Rundmaskar eller nematoder är den största gruppen med aktivitet i löpmage,tunntarm som lungorna.
B. Bandmaskar eller cestoder.
C. Sugmaskar eller trematoder med aktivitet i levern.

A. Rundmaskar kännetecknas av stor äggproduktion som är fukt och temperaturberoende. Låg aktivitet i vinterdvala och väcks troligtvis av hormoner i samband med lammningen.
Tristrongoloidea är en grupp som utvecklas utan mellanvärdar utanför fåren. Vanlig tid från ägg till larver är 2-3 veckor.
Hit hör
1. Ostertagia circumcinta eller mellanstora magmasken. Övervintrar i får och på betet. Den vanliga på får är Ostertagia circumcinta kommer in i löpmagen och fäster i de saltsyreproducerande körtlarna. Efter ca 2 veckor tränger de sig ut ur körtlarna och orsakar då en skada som yttrar sig i mindre saltsyraproduktion som i sin tur gör att pH ökar och pepsinproduktionen minskar. Pepsinet används för att bryta ner fodret varför en förändrad tarmflora erhålles och diarré. Genom såren på körtlarna utsöndras också blodprotein i löpmagen som en ren förlust. Påvisas med träckprov och serumplasmaanalys. Drabbar vanligen lamm.
Förebyggande åtgärd är att avmaska tackorna 3 dagar före betessläpp på våren.

2. Haemonchus contortus eller stora magmasken som enbart övervintrar i djuren och kommer ut på våren. Tillväxer svagt vid torr väderlek men utvecklas snabbt vid nederbörd >50 mm/månad och >15 grader. Unga lamm känsligast med symptom aptitlöshet, svaghet, blod- och proteinbrist men ej diarré.Även s k käftgropsödem pekar på haemonchus ( kan dock även vara stora leverflundran). Är resistent mot avmaskningsmedel typ 1 utan typ 2 eller 3 måste användas.Avvanda lamm är mycket mottagliga för haemonculus på hösten.
Pälslamm som får mineralfoder med koppar visar lägre äggantal på hösten än de som inte fått.
Ett smittat får kan ha 2000 maskar i magen och förlora ca 3 dl blod per dag. samtidigt sprids ca 30 miljoner ägg per dag!


3. Trichostrongylus axei eller lilla magmasken. Liksom de 2 ovanstående angrips löpmagen

4. Tristronggylus colubrifornis eller liten magmask.Verkar i tunntarmen och ger som symptom diarré på lamm och tackor. Tackor kan även få ullavfall. Larverna finns i 3 former.

5.Nematodirus battus eller är mycket okänsliga för torka och kyla. Kläcks efter sträng kyla följt av värme. Här utvecklas larverna inne i äggen till skillnad mot ovanstående. Utvecklas i tunntarmen på ca 2 veckor. Smittar lamm till lamm. Orsakar problem tidigt under betessäsongen.

6. Stora lungmasken eller dictyocaulus filaria övervintrar ej på betet. Ägg och larver hostas upp och sväljs,går igenom tarmvägg och via blod/lymfa till lungorna. En del kommer ut på betet och tas upp av andra djur. Växer från 2 mm till 3-5 cm på 3 veckor. Symptom är hosta och kan efter 4 veckor påvisas i träcken. Kan bana väg för lunginflammation. Vanligast i juli-september och drabbar alla åldrar. Övervintrar ej på betet. Avmaska senast 3 dagar före betessläppning.

B.Bandmaskar eller Moniezia expansa kännetecknas av att vara de enda som med blotta ögat kan hittas i träcket som små risgryn. Sprids i regel från hund och katt till får. Ger vanligen problem efter 4-6 veckor på bete. Lammen kröker rygg, får diarré och försämrad tillväxt.
Bandmasken har ett spindeldjur (hornkvalster) som mellandjur. Dette förekommer mest på fuktiga marker.

C.Sugmaskar eller trematoder kännetecknas av att de behöver en yttre mellanvärd i form av en sumpsnäcka (lymnea trancatula) och angriper levern.
Hit hör
1. Stora leverflundran eller fasciola hepatica som är 2-3 cm lång och 1 cm bred. Lever i gallgången som vuxen och i levern som liten. Har 7-8 veckors utveckling i fåren och 2-3 månader i snäckan och ger då vanligen symptom på hösten i form av gulsot beroende på förstörd lever. Även käftgropsödem som vid haemonchus kan uppträda. Behandlas vanligen i januari.

2.Lilla leverflundran eller dicrocoelium dendriticum kännetecknas av att den behöver 2 yttre mellanvärdar först snäckor och sedan myror. Verkan samma som stora leverflundran.

Avmaskning mot stora och lilla leverflundran görs med Valbazen.


Parasiter som övervintrar
I rasthagar---koccidier
På beten---mellanstora magmasken och tunnhalsade tarmmaskar.
I tackorna---stora magmasken och lungmaskar.

A1,2,3 A4,5. A6... B C1 C2
Axilur X X X X dubbel dos
Dectomax X X X
Ivomec X X X
Rintal X X X X dubbel dos
Valbazen X X X X X dubbel dos X dubbel dos
upprep e 1 vecka
Avmaskningsmedel grupp
1 Banminth med verksamt ämne
2 Ivomec, Dectomax med verksamt ämne ivermektin resp doramektin
3 Axilur,Rintal,Valbazen med verksamt ämne fenbendazol, febantel resp albendazol

Sammanfattning på symptom:
diarré---lamm3-6 veckor koccidos, >3 veckor efter betessläppning-rundmaskar
Avmagring med eller utan käftödem---tackor och lamm juli-aug-stora magmasken. På högdräktiga tackor-stora magmasken eller stora leverflundran.
Hosta på hösten---stora lungmasken

Koccidertillhör gruppen protozoer och är encelliga och liknar bakterier. Alla tackor sprider cc med träcken utan att sj'älva vara påverkade. Verkar genom att förstöra tarmluddet vilket ger blödningar,diarré och svag tillväxt. Finns vanligen i blöta ströbäddar och rastgårdar och drabbar vanligen lamm 1-3 månader. Behandlas med sulfapreparat.

TIPS.
Tackorna kan förlora en stor del av sin immunitet om de:
Avmaskas
Stressas
Bristutfodras
Blir sjuka
Vid högdräktighet
Under laktationen

Betesvila uppnås efter 2 vintrar och mellanliggande sommar!
8 gånger större risk för lamminfektion på gammalt bete jämfört efter betesvila.
Släpp inte avvanda lamm på bete som använts under vår/sommar.
Betessläppning efter midsommar minskar infektionsrisken eftersom "spring-rise"-effekten avtagit.
Byt avmaskningsgrupp dock ej Banminth för vinteravmaskning.
Avmaskningseffekten varar i 2 dygn och därefter börjar återinfektionen.
Växla bete mellan får,nöt och häst. Även sambete håller parasittrycket nere. Får och getter skall ej sambeta!
Håll gräset kort och betesputsa regelbundet vid torr väderlek. Gräs som är längre än 6 cm uppskattas ej så bra av fåren. Håller dessutom nere markfukten, något som missgynnar såväl parasiter som fästingar.